Home

Investeringskredieten

Begroot

Werkelijk

Vrije ruimte

Raamovereenk. relinen gemeente breed

0

3

-3

Zuiveringssituatie Rosandepolder Oos

0

6

-6

Wateroverlast Weverstraat

203

47

156

Totaal

203

56

147

Aanpak wateroverlast en onderhoud paden begraafplaats Oosterbeek Noord
De werkzaamheden zijn tot volle tevredenheid uitgevoerd, het project is gereed. Zoals het zich nu laat aanzien behoort de wateroverlast op de begraafplaats tot het verleden. Aan één onderdeel moeten herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. In verband met de weersomstandigheden kan dit pas plaatsvinden in Q2 2021. Hierna zal de eindafrekening worden opgesteld.

Onderzoek zuiveringssituatie Rosandepolder Oosterbeek
In de Rosandepolder liggen ca. twintig woonboten op grondgebied van de gemeente Renkum. Vanuit de wet milieubeheer draagt elke gemeente zorg voor de doelmatige inzameling en transport van afvalwater wat vrijkomt binnen haar grondgebied. In de Rosandepolder is dit nu deels niet het geval. Jaren geleden zijn meerdere IBA’s aangeschaft ten behoeve van álle woonboten, maar de meeste IBA's zijn nooit aangesloten geweest door de inwoners en functioneren niet meer. De woonboten zijn nu voor het grootste gedeelte niet aangesloten op een riolerings- of zuiveringssysteem voor het afvoeren van vuil water. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat zij handhavend wil gaan optreden.
Gemeente Arnhem heeft een notitie opgesteld over enkele mogelijke oplossingsrichtingen. Op basis van deze notitie geven zij aan dat gemeente Arnhem geen prioriteit geeft aan het aansluiten van de woonboten op een rioleringsvoorziening. In aansluiting hierop wordt een notitie voorbereid om het standpunt van de gemeente Renkum te bepalen. Afhankelijk van de uitkomst van deze discussie kan in een vervolgtraject gekozen worden voor het meest passende systeem op deze locatie. De kosten van het realiseren van zo'n systeem worden middels de notitie in beeld gebracht. Afhankelijk van de besluitvorming worden de vervolgstappen bepaald.
In het vGRP+ ‘Water Stroomt’ 2016-2020, is niet voorzien in het onderzoek en realisatie naar nieuwe zuiveringssituatie op deze locatie. In het beheerplan dat momenteel wordt opgesteld worden de kosten ten behoeve het onderzoek opgenomen. Ook zal een reservering gemaakt worden voor het treffen van mogelijke maatregelen.

Wateroverlast Weverstraat
De werkzaamheden in de Weverstraat zijn zo goed als gereed. Op dit moment vinden in overleg met de werkgroep Weverstraat nog afrondende werkzaamheden plaats.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19