Algemeen

Uitgangspunten

Inleiding
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2021. Deze voorjaarsnota is een rapportage over de eerste drie maanden van het jaar. In deze tussentijdse rapportage melden wij recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de Begroting 2021. Daarmee schetsen wij het financiële kader voor de Begroting 2022. Het beleidsmatige kader voor de Begroting 2022 is vastgelegd in de Perspectiefbrief 2021-2025 die u gelijktijdig met deze voorjaarsnota ontvangt.

Voorjaarsnota op hoofdlijnen
In deze voorjaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2021. Verder scheppen we het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Daarvoor actualiseren we de budgetten binnen het bestaande beleid. Ook rapporteren we over de voortgang van de invulling van de taakstellingen en melden we de voortgang van de geplande investeringen.
Meer informatie over de inhoud en de opbouw van de voorjaarsnota, vindt u in de leeswijzer.

Uitgangspunten
Bij de samenstelling van de meerjarenbegroting gelden de volgende uitgangspunten:

 • Uitgangspunt is dat het bestaande gemeentelijke voorzieningenniveau, met inachtneming van hetgeen door de gemeenteraad is besloten, in de meerjarenbegroting gehandhaafd blijft. Eerder door de raad vastgestelde bezuinigingen en ombuigingen kunnen vanzelfsprekend wel leiden tot afbouw van het voorzieningenniveau.
 • Voor de raming van baten lasten wordt in meerjarenperspectief de dynamische of reële methode gehanteerd. T.a.v. loon- en prijscompensatie geldt:
  • de uitgaven worden jaarlijks bijgesteld met de loon- en prijsindex (Prijsontwikkeling overheidsconsumptie CPB obv meicirculaire). Hiervoor wordt ruimte gereserveerd op de stelpost voor loon- en prijscompensatie;
  • daar waar bij het opstellen van de begroting bekend is dat sprake is van afwijkende prijsontwikkelingen ten opzichte van de index, wordt rekening gehouden met de werkelijke ontwikkelingen (cao ontwikkelingen, afspraken met verbonden partijen, afspraken op basis van overige contracten);
  • de inkomsten (OZB, leges en heffingen) worden jaarlijks met het inflatiepercentage verhoogd (Prijsontwikkeling overheidsconsumptie CPB obv meicirculaire ).
 • De vervangingsinvesteringen, die noodzakelijk zijn om bedrijfsmiddelen op een adequaat kwaliteitsniveau te kunnen handhaven, zijn meegenomen in de berekeningen.
 • Wij streven naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke heffingen en leges.
 • In de meerjarenbegroting is een jaarlijkse stelpost voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 95.000.
 • De (meerjaren)begroting dient sluitend te zijn.

Effecten Covid-19
Op dit moment hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van het Coronavirus, COVID-19. We volgen de consequenties voor onder andere onze inwoners, ondernemers, zorgverleners, culturele sector en verbonden partijen nauwgezet. De impact hiervan op onze begroting voor dit jaar en voor komende jaren krijgt steeds duidelijker vorm. Wij blijven u hierover informeren.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19