Algemeen

Leeswijzer

Waarom een voorjaarsnota?
In de Financiële verordening is onder andere vastgelegd op welke manier uw raad de planning- & controlcyclus wil vormgeven. In artikel 4 van de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad een nota aanbiedt op basis waarvan de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren kunnen worden bepaald. Op basis van deze voorjaarsnota worden de financiële kaders vastgesteld. De perspectiefbrief behandelt de beleidsmatige kaders.

Opbouw voorjaarsnota
Deze voorjaarsnota bestaat uit een aantal onderdelen.

Prognose begroting 2021-2025
Dit onderdeel geeft een samenvatting van alle bijstellingen voortvloeiend uit deze voorjaarsnota en de consequenties daarvan voor de uitkomst van de meerjarenbegroting.

Financiële bijstellingen
In de voorjaarsnota legt het college verantwoording af over de eerste drie maanden van 2021 en brengt zij een aantal voor het lopende jaar actuele ontwikkelingen in beeld. Dit resulteert in het bijstellen van een aantal budgetten. Wij vragen u tijdens de raadsbehandeling in te stemmen met deze bijstellingen voor 2021 en de consequenties voor de komende jaren.

In deze voorjaarsnota worden de financiële bijstellingen op hoofdlijnen weergegeven. Dat betekent dat de financiële bijstellingen (voor mutatie reserve) van € 25.000 en meer toegelicht worden. Financiële bijstellingen van minder dan € 25.000 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting, maar worden niet nader toegelicht.

Bijstellingen neutraal
In dit hoofdstuk worden de financiële bijstellingen die per saldo neutraal zijn weergegeven. Het  betreft verschuivingen tussen begrotingsproducten. Het saldo van alle financiële bijstellingen van deze  begrotingsproducten is nihil.

Coronacrisis
De effecten van de Coronacrisis zijn financieel verwerkt in de tabellen in het hoofdstuk ‘financiële bijstellingen’ (zichtbaar aan de omschrijving ‘Coronacrisis’). De samenvatting en toelichting van de effecten van de Coronacrisis zijn in een afzonderlijk hoofdstuk weergegeven.

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen
In dit hoofdstuk vindt u een specificatie van de nog openstaande taakstellingen. Wij rapporteren de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van deze taakstellingen.

Investeringskredieten
Op basis van de Financiële verordening rapporteren we de voortgang van de in de begroting goedgekeurde investeringen. Zonodig vragen wij u toestemming voor (nieuwe) investerings-kredieten.

Reserves
In dit onderdeel geven we aan wat het verwachte verloop van de reserves is inclusief de wijzigingen op basis van deze voorjaarsnota.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19