Home

Investeringskredieten

Begroot

Werkelijk

Vrije ruimte

Stationsweg Oosterbeek

75

69

6

Reconstructie Telefoonweg

956

778

178

Groenendaalseweg

0

21

-21

Enkweg

0

21

-21

Reconstructie Oosterbeek Noord Oost

0

35

-35

Totaal

1.031

924

107

Projecten in combinatie met rioolvervanging (zie 2M):

Stationsweg Oosterbeek
Als gevolg van scopewijzigingen heeft de voorbereiding van het project Stationsweg Oosterbeek vertraging opgelopen. Naast het vervangen van riolering en het vervangen van de verharding is de wens geuit om de Stationsweg tot 30 km-weg in te richten. Dit kost meer tijd in de ontwerpfase mede omdat we de bewoners en andere belanghebbenden willen betrekken bij dit proces. Het voornemen is om voor de zomer het ontwerp, afgestemd met bewoners, gereed te hebben. Hierna wordt de besteks- en aanbestedingsfase opgestart. Planning is om het werk in het 3e kwartaal aan te besteden waarna tot uitvoering van de werkzaamheden wordt overgegaan. Deze werkzaamheden worden in het vierde kwartaal van 2021 en uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2022.

Reconstructie Telefoonweg Renkum
De uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden aan de Telefoonweg heeft plaats gevonden in 2020. Het aanbrengen van rode coating voor de fietsstroken is vanwege weersomstandigheden niet uitgevoerd. De uitvoering van de rode coating staat gepland in mei 2021.

Enkweg en Groenendaalseweg Renkum
Het definitieve ontwerp is in een samenspraaktraject met inwoners opgesteld. Momenteel vindt de bestek-voorbereiding plaats en aansluitend de aanbestedingsfase. Planning is om het werk in mei 2021 aan een aannemer te gunnen. De daadwerkelijke uitvoering staat nu gepland vanaf mei 2021 tot en met oktober 2021.
In 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor deze werkzaamheden. Uitvoering vindt plaats in 2021, dan is ook het krediet beschikbaar.

Reconstructie Oosterbeek-Noord Oost, buurt Talud
Uit de weginspecties blijkt dat een groot deel van de wegen in Oosterbeek Noord Oost, buurt Talud aan vervanging toe is. De wegen in deze buurt zijn in slechte staat van onderhoud en het geheel maakt een rommelige indruk.
Het betreft de volgende wegen: Noorderweg, Schoolstraat, Badhuisstraat, Zaaijerplein, Taludweg, Jan van Embdenweg, Backerstraat, Hilhorstweg, Van Ewijkweg, Reuvensweg, Stephanieweg, Veritasweg en Stortweg.
Vanuit de afdeling wegen is de wens om deze buurt te revitaliseren. Tegelijkertijd wordt de onderliggende riolering ook direct vervangen om zo werk met werk te kunnen maken. Tevens gaan we de uitdaging aan om al het verhard oppervlak in de openbare ruimte af te koppelen met als uitgangspunt dat de gemeente Renkum integraal en doelmatig werkzaamheden wil uitvoeren in de openbare ruimte, waarbij de beschikbare middelen efficiënt ingezet worden, stakeholders betrokken worden, overlast van werkzaamheden beperkt worden en werk met werk gemaakt wordt. Momenteel wordt de wensen en bedenkingen procedure richting de Raad gevolgd waarna het collegevoorstel ingebracht kan worden. Vervolgens gaan de aanbestedingsprocedure en de voorbereiding starten. Volgens de huidige inzichten kan de uitvoering van het project starten in het 2e kwartaal van 2022. Uitvoering van het project zal 3 jaar duren. Voor dit project wordt een bijdrage gevraagd in het kader van de Impulsregeling van DPRA (klimaatadaptatie).
In 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor deze werkzaamheden. Verdere voor-bereidingen vinden in 2021 plaats en de uitvoering vanaf 2022. Vanaf 2021 is krediet beschikbaar.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19