Reserves

Reserves

Staat van reserves

Begin stand

Resultaat vorig jaar

Storting

Onttrekking

Eindstand

Bedragen x € 1.000

Weerstandsreserve

4.076

0

1.462

0

5.538

Vrije algemene reserve

5.213

404

0

-2.703

2.914

Algemene reserve

9.289

404

1.462

-2.703

8.452

Sociaal Domein

1.021

-289

732

Landschapbasisplan

44

-37

7

Airbornactiviteiten

36

-35

1

Reserve algemene uitkering

119

-21

98

Reserve ICT

710

83

-454

339

Reserve MUP

323

11

-27

307

Reserve onderhoud gebouwen

955

61

-25

991

Reserve voorziening gebouwen

2.571

313

-683

2.201

Reserve onderh. MFC Doelum

144

-13

131

Reserve bedrijven terreinen

124

124

Reserve onderwijshuisvesting

797

-437

360

Reserve wegenonderhoud

1.040

-580

460

Reserve herstelkstn sleuven lasgaten

33

33

Reserve vervangen openbare verlichting

851

-184

667

Reserve kaplasten vastgoed

334

-35

299

Reserve kaplasten OHV

0

572

-26

546

Reserve integratie*)

0

318

-137

181

Reserve projecten*)

0

204

-159

45

Bestemmingsreserve

9.103

522

1.040

-3.142

7.522

Totaal reserves

18.392

926

2.502

-5.845

15.974

*) in het raadsvoorstel bij de Jaarstukken 2020 is u voorgesteld deze nieuwe reserves in te stellen en te vormen vanuit de resultaatbestemming 2020.
In het geval u niet hiermee instemt, vinden bovenstaande stortingen/ onttrekkingen niet plaats en zullen de stortingen in de Vrije algemene reserve terecht komen.

In deze voorjaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in 2021 na verwerking van de mutaties in deze voorjaarsnota.

Toelichting op de begrote toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000):

Weerstandsreserve

2021

Per 1-1

4.076

Aanvulling i.v.m. statisch weerstandsvermogen 100% (cf Begroting 2021)

1.462

Per 31-12

5.538

Vrije algemene reserve

2021

2022

2023

2024

2025

Per 1-1

5.213

2.852

2.684

2.714

2.693

Aanvulling Weerstandsreserve i.v.m. statisch weerstandsvermogen 100% (cf Begroting 2021)

-1.462

Resultaat 2020

342

Resultaat 2020 te bestemmen
(1A Ontwikkelbudget Renkum voor Elkaar € 34.000 + 1B Culturele educatie € 18.000 + 2L Theaterfestival Gelders Arcadië € 10.000)

62

Dekkingsplan begroting 2021 (prim)

-885

Onderhoud groen (prim)

-222

Onderhoud groen (VJN)

-51

Cofinanciering (VJN)

-83

Per 31-12

2.914

2.852

2.684

2.714

2.693

Resultaat 2020 te bestemmen
(1A Ontwikkelbudget Renkum voor Elkaar € 34.000 + 1B Culturele educatie € 18.000 + 2L Theaterfestival Gelders Arcadië € 10.000)
(nog niet begroot)

-62

Prognose meerjarenbegroting incl. resultaat VJN 2021

0

-168

30

-21

-301

Per 31-12, incl. resultaat VJN 2021*)

2.852

2.684

2.714

2.693

2.392

*) In de Financiële verordening 2021 (art. 11) is opgenomen dat voor door de Vrije algemene reserve een minimumniveau van € 4.000.000 geldt. Verder is bepaald dat op het moment dat de vrije algemene reserve onder dit minimum zakt, het college voorstellen doet om binnen een periode van maximaal 4 jaar de reserve terug te brengen op het minimumniveau

Reserve Sociaal domein
In de voorjaarsnota is het restant budget ESF van € 64.000 ingezet voor de in 2020 ingezette activiteiten t.b.v. versterken van de uitvoering Werk en Inkomen ten behoeve van de taakstelling BUIG. Daarnaast is voor het project duurzame verbeteringen in het SD € 15.000 ingezet voor een tijdelijke projectmanager. Dit leidt tot het in onderstaande tabel weergegeven meerjarenperspectief voor de reserve SD.

Reserve SD (bedragen x € 1.000)

2021

2022

Stand 01-01

1.021

732

Exploitatie WSW

-200

-200

Backoffice SD

-10

Inzet voorjaarsnota 2021

 - Inzet ESF middelen

-64

 - Inzet TOZO middelen

-15

Stand 31-12

732

532

Restant budget duurzame verbeteringen in het SD
en reservering uitvoeringskosten TOZO na inzet

287

Landschapsbasisplan

2021

Per 1-1

44

Landgoed Heidestein

-37

Per 31-12

7

Airborne-activiteiten

2020

Per 1-1

36

2L

Begroting 2021

-20

2L

Voorjaarsnota 2021

-15

Per 31-12

1

Reserve algemene uitkering

2021

Per 1-1

119

1C

Uitname 2021

-21

Per 31-12

98

Reserve ICT
De toenemende lasten van Informatievoorziening en digitalisering is een onoverkomelijke ontwikkeling waar elke gemeente mee te maken heeft. Schaalgrootte is een belangrijke factor om e.e.a. betaalbaar te houden.  Voor de korte termijn benutten we zoveel mogelijk de reserve ICT maar de toename van de structurele lasten is een uitdaging in ons financiële meerjarenperspectief. Deze ontwikkeling hebben we meegenomen in de Perspectiefbrief 2022.

2021

2022

Per 1-1

710

339

Meerjarig investeringsplan

83

35

Taakstelling ICT (VJN 2017)

-100

-100

Tijdelijke formatie ICT (VJN 2020)

-80

Inzet voorjaarsnota 2021

- Projecten ICT Renkum 2021

-82

- Incidentele dekking nadeel Connectie 2021 - 2022

-192

-234

Per 31-12

339

40

Reserve MUP

2021

Per 1-1

323

2E

Conform primitieve begroting

11

2E

Conform primitieve begroting

-27

Per 31-12

307

Reserve onderhoud gebouwen

2021

Per 1-1

955

3D

Vrijval kapitaallasten gemeentehuis (prim)

61

3D

Onderzoek gemeentehuis

-25

Per 31-12

991

Reserve voorziening gebouwen

2021

Per 1-1

2.571

1C

Onderhoud sporthal Doorwerth (prim)

-149

4C

Groot onderhoud 2021 (prim)

-534

4C

Storting i.v.m. vervallen voorziening (prim)

313

Per 31-12

2.201

Reserve onderhoud MFC Doelum

2021

Per 1-1

144

1C

Groot onderhoud MFC Doelum (prim)

-13

Per 31-12

131

Reserve bedrijventerreinen

2021

Per 1-1

124

2A

Visie Klingelbeekseweg

pm

Per 31-12

124

Reserve onderwijshuisvesting

2020

Per 1-1

797

1B

Begroting  2021

-437

Per 31-12

360

Reserve wegenonderhoud

2021

Per 1-1

1.040

2P

Groot onderhoud wegen (VJN 2021)

-580

Per 31-12

460

Reserve herstelkosten sleuven en lasgaten

2021

Per 1-1

33

2P

Conform primitieve begroting

0

Per 31-12

33

Reserve vervangen openbare verlichting

2021

Per 1-1

851

2P

Conform primitieve begroting

-184

Per 31-12

667

Reserve kapitaallasten vastgoed

2020

Per 1-1

334

4C

T.b.v. kapitaallasten concertzaal

-8

1C

T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark

-25

3D

T.b.v. airco installatie Veentjesbrug

-2

Per 31-12

299

Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting

2020

Per 1-1

0

1B

Begrote dotatie uit opbrengst percelen

572

1B

Uitname dekking kapitaallasten Doorwerth
Deze kaders horen aangepast te worden bij de actualisatie van alle onderwijshuisvesting inclusief de ontwikkeling van percelen.

-26

Per 31-12

546

Reserve integratie/participatie nieuwkomers*)

2021

Per 1-1

0

Resultaatbestemming jaarrekening 2020

318

1G

Voorjaarsnota 2021

-137

Per 31-12

181

Reserve projecten*)

2021

Per 1-1

0

Resultaatbestemming jaarrekening 2020

204

2A

Brinkweg

-20

2A

Mozartlaan

-21

2C

Bestemmingplanjurist

-35

2H

Uitvoeringsprogramma klimaat

-37

3A

Verkiezingen 2e kamer

-46

Per 31-12

45

VJN = voorjaarsnota; NJN = najaarsnota; prim = primitieve begroting

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19