Financiële bijstellingen

Effecten Coronacrisis

Effecten Coronacrisis

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

1E Extra inhuur handhaver en tijdelijke toezichthouder

-121

1E Specifieke uitkering ministerie V&J

66

2J Coronasteun ondernemers(verenigingen)

-24

3 A- Huwelijken

-10

3A Inzet reserve projecten voor 2e kamer verkiezingen

46

3A Verkiezingen 2e Kamer

-95

4A Corona steunpakket via gemeentefonds

810

Bestrijding eenzaamheid ouderen

-95

Budgetgarantie zorg in natura 2020

-33

Coronakosten Cultuurmiddelen

-119

Covid 19 buurthuizen

-31

Covid 19 buurthuizen ondersteuning Provincie

31

Dividenduitkering ACV

-43

-43

Extra inzet op signalering, ontmoeting en mentale ondersteuning jeugd

-71

Extra middelen bijzondere bijstand 2021

-14

Extra middelen schuldenbeleid 2021

-40

Extra re-integratiemiddelen 2021

-208

Nog te ontvangen compensatie Corona

50

43

TONK verwachte lasten 2021

-310

TONK verwachte rijksbijdrage 2021

226

Uitstel inruil twee voertuigen

-5

Verlenging huur werkunits

-11

resultaat corona

0

0

1E Extra inhuur handhaver en tijdelijke toezichthouder en Specifieke uitkering ministerie V&J

Op verschillende wijzen leidt de verspreiding van het Coronavirus tot uitdagingen voor toezicht en handhaving. In de eerste plaats vereist het handhaven van de maatregelen die in de diverse noodverordeningen getroffen worden meer dan 100% van de huidige capaciteit. Niet alleen wordt er wekelijks gemiddeld een groter aantal uur handhaving en toezicht ingezet dan voor de COVID-19 maatregelen, ook worden de diensten van de boa’s grotendeels ingevuld met handhaven van de noodverordening. Uitbreiding van de boa-capaciteit was dan ook noodzakelijk, omdat

  • het toezichthouden op en handhaven van de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te bestrijden veel capaciteit kost, meer dan 100% van de capaciteit in vaste dienst bij de gemeente;
  • de reguliere werkzaamheden blijven liggen, zeker nu het virus al lange tijd onder ons is. Inhalen van achterstallig werk wordt steeds lastiger;
  • én bovenal, het onacceptabele risico dat gelopen wordt, dat alle boa’s tien dagen in quarantaine moeten doordat niet in vaste koppels gewerkt kan worden, met het risico dat meerdere van hen besmet zijn met het Coronavirus.

Naast de boa’s die al in dienst waren en zijn ingezet voor toezicht en handhaving op de coronamaatregelen is de capaciteit voor toezicht en handhaving is vergroot met het inhuren van een boa en drie toezichthouders. Twee van de toezichthouders zijn geworven binnen het sociaal domein om hen een nieuwe kans te bieden op de arbeidsmarkt. Hiermee gepaard gaande opleidingskosten en beschermende kleding zijn onderdeel van de kosten. Daarnaast is er meer inzet van toezicht en handhaving geweest in het weekend, wat gepaard gaat met weekendtoeslag.

Coronasteun ondernemers(verenigingen)
De maatregelen rondom de bestrijding van COVID-19 hebben grote gevolgen voor ondernemers in verschillende sectoren.
Om bij te kunnen dragen aan het realiseren van initiatieven vanuit het economisch platform en vanuit de ondernemersverenigingen voor impulsen voor de sector nu en in de herstelfase na corona vragen we een eenmalig bedrag van €24.000 aan.

Verkiezingen 2e Kamer
Als gevolg van de corona maatregelen bij de verkiezingen van e 2e Kamer worden er extra kosten gemaakt van € 95.000.
In 2020 is al een compensatie ontvangen van € 46.000 voor de extra kosten bij de verkiezingen. Via de reserve projecten wordt dit bedrag naar 2021 overgeheveld. In 2021 wordt daarboven op nog eens bijna € 49.000 gecompenseerd via het gemeentefonds.

Bestrijden eenzaamheid ouderen
Er zijn in onze gemeente verschillende lokale initiatieven waarmee eenzaamheid van ouderen wordt bestreden. De rijksoverheid stelt voor onze gemeente een bedrag van €95.451 beschikbaar ter bestrijding van eenzaamheid van ouderen om ervoor te zorgen dat er nog meer ouderen persoonlijk worden bereikt. Met deze middelen kunnen wij een financiële impuls geven ter intensivering van de verschillende lokale initiatieven. Vanuit Renkum voor Elkaar betrekken wij, dorpsgericht, onze andere ketenpartners om in onderlinge samenhang de verschillende initiatieven incidenteel extra te kunnen ondersteunen.

Verminderde legesopbrengsten huwelijken
Door de coronacrisis zijn huwelijken afgezegd, opgeschoven of omgezet in een kosteloos huwelijk. Dit heeft geleid tot lagere kosten maar ook tot minder leges opbrengsten. Per saldo leidt dit tot een geschat nadeel van € 10.000 voor 2020.

Bijzondere bijstand
De verwachting is dat het beroep op bijzondere bijstand onder invloed van de aanhoudende coronamaatregelen voor ondernemers zal toenemen. middelen worden aangewend ter dekking van deze verwachte toename.

Gemeentelijk schuldenbeleid
De door het rijk voor 2021 beschikbaar gestelde incidentele coronamiddelen gemeentelijke schulddienstverlening ad € 39.000 zullen ingezet worden om de uitvoeringskosten te dekken van een mogelijke toename in het aantal inwoners dat een beroep doet op onze schulddienstverlening vanaf Q3.

Re-integratie
Voor 2021 is de verwachting dat er een groter beroep zal worden gedaan op re-integratiemiddelen. Het gaat om kosten van heroriëntatie voor ondernemers die onder andere nu gebruik maken van de TOZO, circa 175 ondernemers. Kosten om inwoners te ondersteunen die werkloos zijn geworden of dreigen te worden. Dit vraagt lokaal en regionaal meer capaciteit. In de aanpak trekken we regionaal op in de arbeidsmarktregio.     

TONK
Het Rijk stelt voor de uitvoering van de TONK budget beschikbaar. Dit macrobudget wordt vooralsnog verdeeld op basis van de verdeelsleutel minimabeleid.

Budgetgarantie ZIN 2020
Na het opmaken van de jaarrekening bleek dat er enkele zorgleveranciers nog in aanmerking kwamen voor een budgetgarantie 2020 voor een totaalbedrag van afgerond € 33.000.

Covid 19 buurthuizen
De Poort van Doorwerth is als zelfstandig buurthuis van Doorwerth een zeer belangrijke voorziening voor ontmoeting in het dorp. De initiatiefnemers willen het “dorpshuis’ aanpassen aan de eisen zoals die nu tijdens de Corona pandemie zijn gewenst, maar ook straks na afloop worden gesteld.
De aanpassingen die gewenst zijn het verbeteren van de luchtinstallatie, aanpassen van de keuken en een efficiënter ruimtegebruik (nieuw meubilair) voor het mogelijk maken van coronaproof activiteiten. 
Voor deze aanpassingen heeft de provincie Gelderland aan de gemeente Renkum een subsidie verleend van maximaal € 31.459,-- , met als voorwaarde dat de aanpassingen voor 1 oktober 2021 zijn uitgevoerd.

Extra inzet op signalering, ontmoeting en mentale ondersteuning jeugd
Het Rijk heeft eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor Perspectief voor de jeugd, jongerenwerk jeugd, mentale ondersteuning jeugd en activiteiten en ontmoetingen jeugd (zie teksten hieronder). Omdat wij en onze partners signaleren dat de jeugd het tijdens de coronacrisis moeilijk heeft, bekijken we met Renkum voor Elkaar en andere relevante partners hoe we deze middelen het beste kunnen besteden ten behoeve van de jeugd door extra of intensievere activiteiten voor hen te organiseren om zo de effecten van de coronacrisis waar mogelijk tegen te gaan. De middelen zullen dan ook besteed worden aan extra inzet van Renkum voor Elkaar en andere relevante partners.

Uitstel inruil twee voertuigen
Twee voertuigen zijn volgens het tractieplan afgeschreven en vervangen. Normaal worden de afgeschreven voertuigen ingeruild. Door corona mogen er minder medewerkers per auto vervoerd worden. Daarom is ervoor gekozen beide voertuigen nog in bedrijf te houden zodat er voldoende transportmiddelen beschikbaar zijn om medewerkers veilig te vervoeren. De opgenomen kosten zijn voor de dekking van extra  belasting, verzekering, brandstof en onderhoud

Verlenging huur werkunits
Door gebruik te maken van twee extra werkunits op de werklocatie wordt voorkomen dat medewerkers in grote groepen gebruik maken van de kantine op gemeentewerf Veentjesbrug. Hiervoor is tot 1 april 2021 budget beschikbaar gesteld. Doordat corona langer aanhoudt dan verwacht wordt de huur van beide unit verlengt tot het eind van 2021.

Corona steunpakket via gemeentefonds

Omschrijving

Bedrag

Aanvullend pakket re-integratie

135.282

Gemeentelijk schuldenbeleid

39.794

Bijzondere bijstand

13.620

Perspectief Jeugd en Jongeren

25.801

Extra begeleiding kwetsbare groepen

78.667

Impuls re-integratie

72.240

Bestrijden eenzaamheid ouderen

95.451

Afvalverwerking

52.121

Jongerenwerk Jeugd

18.593

Mentale ondersteuning jeugd

15.525

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

10.739

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

84.051

Cultuurmiddelen (DU)

119.342

Tweede kamer verkiezingen (DU)

48.717

Subtotaal:

809.943

Aanvullend pakket re-integratie
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar (€ 39,306 miljoen in 2020; € 88,438 miljoen in 2021). Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. 

Gemeentelijk schuldenbeleid
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 15 miljoen in 2020; € 30 miljoen in 2021) beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Bijzondere bijstand
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor bijzondere bijstand (€ 5 miljoen in 2020; € 10 miljoen in 2021) beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoedeproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Perspectief Jeugd en Jongeren
Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Het kabinet wil een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle tijdsbesteding. Gemeenten ontvangen extra middelen t.b.v. de inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken. Aan de algemene uitkering wordt toegevoegd € 21 miljoen voor 2020 en € 19 miljoen voor 2021. Beide bedragen zijn eenmalig.

Extra begeleiding kwetsbare groepen
De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door, er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico's dat deze besmetting fataal kan zijn of ernstige consequenties kan hebben.
Er wordt voor 2021 (eenmalig) € 37 aan de algemene uitkering toegevoegd. Daarnaast nog € 10 miljoen aan de DU Maatschappelijk Opvang.

Impuls re-integratie
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. Als aanvulling daarop ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie (€ 48,264 miljoen) die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden. 

Bestrijden eenzaamheid ouderen
Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. 
Aan de algemene uitkering wordt in 2021 (eenmalig) € 36,5 miljoen toegevoegd voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen met lokale initiatieven

Afvalverwerking
Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Mat name het restafval is, door onder andere het thuisweken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom gestegen. Daarnaast lopen de baten terug. 
De compensatie aan de algemene uitkering is in 2021 (eenmalig) € 28 miljoen. Daarnaast nog toevoeging aan het BCF met € 4 miljoen

Jongerenwerk Jeugd
Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige inzet van Jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huislijk geweld. Voor deze extra inzet is in 2021 (eenmalig) € 14 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. 

Mentale ondersteuning jeugd
Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor sociaal en mentaal welzijn. Gemeenten worden gefaciliteerd om de mentale weerbaarheid te versterken door: het geven van trainingen, coaching, inrichten van inloophuizen en buddyprojecten. Aan de algemene uitkering is in 2021 (eenmalig) een bedrag van € 11,5 miljoen toegevoegd.

Activiteiten en ontmoetingen jeugd
Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Gemeenten organiseren activiteiten om de mentale weerbaarheid te versterken door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale  en ondersteuningsactiviteiten. Er is in 2021 (eenmalig) een bedrag van € 8 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor  de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. 
Voor de eerste tranche wordt in 2021 (eenmalig) € 65 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Er volgt nog een tweede tranche van € 195 miljoen. Voorafgaand aan de toekenning daarvan wordt nog gekeken of de verdeelsleutel aanpassing behoeft.

Cultuurmiddelen (DU)
Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. De verdeling van de middelen vindt plaats naar rato van de Iv3-uitgaven van 2019 aan cultuur. 

Tweede kamer verkiezingen (DU)
Het kabinet stelt een aanvullende compensatie ter beschikking aan gemeenten in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. Dit is bedoeld voor onder meer de extra organisatie, het inrichten van stemlokalen en instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen, het drukken, opslaan en beveiligen van stembescheiden, de portokosten van briefstembescheiden, het instellen van afgiftepunten en van briefstembureaus.

Nog te ontvangen compensatie Corona
De verwachte kosten zijn op dit moment hoger dan de toegezegde bijdragen vanuit het Rijk en de provincie. We gaan er, evenals in 2020, vanuit dat we deze compensatie nog ontvangen. De definitieve consequenties voor de gemeente worden zichtbaar in de Jaarrekening 2021.

Structurele effecten Corona
Het is lastig om een adequate inschatting te maken van de financiële consequenties van de lange(re) termijneffecten en deze op te nemen in de meerjarenbegroting. We houden de ontwikkelingen hieromtrent in de gaten. We verwachten hier in het najaar meer zicht op te hebben en zullen u in de Najaarsnota 2021 hierover informeren.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19